MB

Od  2014 roku zostały powołane w naszej Wspólnocie diakonie. Diakon to ten, który służy, dlatego też zadaniem diakonii jest służba na rzecz całej Wspólnoty oraz na rzecz parafii. W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy, że różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (por. 1 Kor 12, 4). Oznacza to, że każdy z nas jest inny, posiada różne talenty i dlatego w inny sposób może służyć dla tej samej sprawy. Odczytując potrzeby Wspólnoty obecnie działają następujące diakonie:

Adoracyjna:

 • Przygotowanie treści adoracji, czuwań w II sobotę.
 • Ustalanie tematu oraz kierunku adoracji i czuwań.
 • Przygotowanie Drogi Krzyżowej i innych spotkań modlitewnych.

Modlitewna:

 • Zbieranie intencji modlitewnych po sobotnim czuwaniu, oraz późniejsze rozdanie ich do omodlenia przez członków diakoni.
 • Posługa ,,Dobrego Słowa” poprzez rozdawanie cytatów Pisma Świętego, ale również wykorzystywanie innych form ewangelizacyjnych, mających miejsce najczęściej po odprawianych Mszach Świętych i innych spotkaniach modlitewnych, w których bierze udział Wspólnota.
 • Omadlanie intencji oraz wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Wspólnotę (rekolekcje, czuwania, posługa przy pomocy kapłanom itp.).
 • Organizowanie comiesięcznych spotkań modlitewnych diakoni i prowadzenie ich w duchu miłości i poczuciu wzajemnej jedności z pozostałymi członkami Wspólnoty nie należącymi do diakoni modlitewnej.
 • Na comiesięcznym spotkaniu diakoni modlitewnej omodlenie jednej głównej intencji Wspólnoty (przypadającej na dany okres, lub wynikającej z bieżącej potrzeby).
 • Omadlanie intencji, które animator (po uprzednim rozeznaniu) rozsyła drogą SMS-ową do członków diakonii.

Muzyczna:

 • Organizacja prób śpiewu przed czuwaniem lub innymi inicjatywami podejmowanymi przez Wspólnotę.
 • Nieustanny wkład w rozwój muzyczny diakoni (próby śpiewu, także nieustannie czynione starania o osoby grające na instrumentach muzycznych, a mające pragnienie grania na cześć Pana), również ciągła praca nad już wykonywanymi przez Wspólnotę treściami muzycznymi, ich udoskonalenie oraz poszerzenie wykonywanego repertuaru.
 • Dobór pieśni na czuwania, na Drogi Krzyżowe i inne inicjatywy modlitewne zgodnie z ustalonym wcześniej planem, przydzielenie śpiewu Psalmu na Mszę Świętą.
 • Pomoc diakonii technicznej przy nastrojeniu sprzętu, śpiew do mikrofonu i pomoc w ustawieniu tonacji głosowych przed czuwaniem sobotnim i innymi inicjatywami.

Liturgiczna:

 • Oprawa Mszy Św.
 • Rozdzielenie pośród całej Wspólnoty: czytań, komentarzy,  modlitwy wiernych, przydzielenie osób do niesienia darów.
 • Zgłoszenie kapłanowi odprawiającemu Mszę Św. oraz organiście całej oprawy liturgicznej.
 • Pomoc przy wyświetlaniu pieśni na kościelnym rzutniku, oraz obsługa projektora jako ważnego elementu pomagającego w czytelnym odbiorze głoszonych treści.
 • Przygotowanie komentarzy do  Mszy Świętej, której oprawę prowadzi Wspólnota.

Teatralna:

 • Posługa Ewangelizacji poprzez korzystanie z różnych form teatralnych takich jak: pantomima, drama, przedstawienie scenek biblijnych mających na celu wprowadzenie lub podsumowanie głoszonych treści i tematu danej inicjatywy modlitewnej, bajki dla dzieci o treściach ewangelizacyjnych i wychowawczych, jak i kabarety o tożsamym przesłaniu. Wszystkie te formy są jednym z narzędzi ewangelizacyjnych wykorzystywanych przez Wspólnotę.
 • Organizowanie prób przed wspomnianymi wydarzeniami.
 • Archiwizacja wystawianych pantomim i innych przedstawień (w formie pisemnej i wizualnej).

Rozeznaniowa:

 • Rozeznawanie za pomocą modlitw, rozmów, zasięgania porad u osób kompetentnych pomysłów i inicjatyw oraz przebiegu i kierunku nowych inicjatyw, które pojawiają się we Wspólnocie.
 • Kontakt z kapłanem prowadzącym Wspólnotę oraz z księdzem proboszczem.

Techniczna:

 • Wkład w rozkładanie sprzętu nagłaśniającego przed czuwaniem i innymi inicjatywami podejmowanymi przez Wspólnotę.
 • Porządkowanie kościoła lub sali, w której spotyka się Wspólnota.
 • Przygotowanie projektora wraz z ekranem do planowanych spotkań modlitewnych.

Nad pracą każdej diakonii czuwa animator wybrany przez Wspólnotę. Animatorzy mają także swoich zastępców, którzy pomagają im w pracy, bądź niekiedy ich zastępują. Bycie animatorem jest posługą, nie jest to wyróżnienie ani możliwość samorealizacji. Animatorzy są odpowiedzialni za najważniejsze inicjatywy, które podejmuje Wspólnota.

Rozeznając bieżące potrzeby oraz możliwości, Wspólnota planuje powołanie do życia jeszcze jednej diakonii – diakonii tanecznej, która będzie chwalić Pana Boga za pomocą muzyki i tańca.