MB


NOWY TESTAMENT

List do Rzymian

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA


Nowe życie w Chrystusie

1 Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu jako doskonały wyraz waszego kultu. 2 Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe.
3 Mocą danej mi łaski nakazuję każdemu z was, aby nikt nie miał zbyt wysokiego mniemania o sobie, ale niech każdy ocenia siebie trzeźwo według miary, jaką Bóg dał każdemu w wierze. 4 Bo podobnie jak liczne są części jednego ciała, a każda z nich spełnia inne zadanie, 5 tak też my liczni stanowimy jedno ciało w Chrystusie, będąc dla siebie nawzajem częściami. 6 Mamy zaś różne dary według danej nam łaski. Ma ktoś dar proroctwa? Niech prorokuje zgodnie z wiarą. 7 Otrzymał ktoś dar posługi? Niech posługuje. Ktoś inny – dar nauczania? Niech naucza. 8 Jeszcze inny – dar zachęcania? Niech zachęca. Kto rozdaje, niech rozdziela z prostotą. Ten, kto przewodzi, niech to wykonuje z gorliwością. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.


Zasady życia chrześcijańskiego

9 Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. 10 Serdeczni w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. 11 Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. 12 Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. 13 Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności. 14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują; błogosławcie, a nie złorzeczcie. 15 Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. 16 Bądźcie jednomyślni. Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali. 17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Bądźcie życzliwi dla wszystkich ludzi. 18 Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. 19 Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja odpłacę, mówi Pan. 20 Raczej kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go, a gdy jest spragniony, daj mu pić. Czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle. 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem.

 

 

Życzenia Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś